Senior Anchor off-aired Once Again |Priorities of Maryam Nawaz And Ali Amin

kayawish

Chief Minister (5k+ posts)
jaab darsi kapde nahin see raha tu oth lene nangi aa jayee 😂 wese bhi kirdar aur ikhlak tu nanga hai jism bhi nanga ho jaye tu konsi badi bath hai.