H
Reaction score
2

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn ph?p luật dịch vụ kế to?n trọn g?i đ?o tạo kế to?n g sọ, kế đ? l? tim người, da người. Tại sao lại khắc tạc ra những tượng Phật c? h?nh dạng như thế chứ? Đ? kh?ng phải để n?i rằng Phật ăn thịt người, m? l? biểu đạt sự răn đe v? trừng phạt đối với kẻ ?c, l?m chuyện ?cnhiều, chưa cần xuống tới địa ngục, khi c?n đang sống cũng sẽ bị Phẫn Nộ Kim Cương hoặc Bồ T?t mổ bụng lấy tim, lột da cắt đầu. C?n t?n gi?o trước đ?y của ch?ng t?i, c? lẽ đ? lấy việc trấn thủ ngọn nguồn c?i ?c l?m nhiệm vụ, v? vậy n?n tạo h?nh c?c tượng Bồ T?t đều c? đặc biệt hung dữ hơn một ch?t, bằng kh?ng th? kh? m? trấn ?p được ?c ma." Ph?p sư ? La hạ thấp giọng xuống n?i: "T?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…