Tahir Qadri's another Deadline

Mehrushka

Prime Minister (20k+ posts)
[hilar][hilar][hilar][hilar][hilar] Isko koi lift nahin kara raha...tabhi har Roz Naya drama shoro ker deta hai notanki [hilar]
 

farooq22

Minister (2k+ posts)
______(`'• .* Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _______(`'•.* Go Imran Go *.•') ______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_____(`'•.* Go Imran Go *.•')
____(`'•.* Go Padri Go *.•')
______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_______(`'•.* Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _______(`'•.* Go Padri Go *.•') ______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_____(`'•.* Go Padri Go *.•')
____(`'•.* Go Imran Go *.•')
______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_______(`'•.* Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _______(`'•.* Go Imran Go *.•') ______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_____(`'•.* Go Imran Go *.•')
____(`'•.* Go Padri Go *.•')
______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_______(`'•.* Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _______(`'•.* Go Padri Go *.•') ______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_____(`'•.* Go Padri Go *.•')
____(`'•.* Go Imran Go *.•')
______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_______(`'•.* Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _______(`'•.* Go Imran Go *.•') ______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_____(`'•.* Go Imran Go *.•')
____(`'•.* Go Padri Go *.•')
______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_______(`'•.* Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _______(`'•.* Go Padri Go *.•') ______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_____(`'•.* Go Padri Go *.•')
____(`'•.* Go Imran Go *.•')
______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_______(`'•.* Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _______(`'•.* Go Imran Go *.•') ______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_____(`'•.* Go Imran Go *.•')
____(`'•.* Go Padri Go *.•')
______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_______(`'•.* Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _______(`'•.* Go Padri Go *.•') ______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_____(`'•.* Go Padri Go *.•')
____(`'•.* Go Imran Go *.•')
______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_______(`'•.* Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _______(`'•.* Go Imran Go *.•') ______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_____(`'•.* Go Imran Go *.•')
____(`'•.* Go Padri Go *.•')
______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_______(`'•.* Go padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') ________(`'•. * Go Imran Go *.•') _______(`'•.* Go Padri Go *.•') ______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_____(`'•.* Go Padri Go *.•')
____(`'•.* Go Imran Go *.•')
______(`'•.* Go Padri Go *.•')
_______(`'•.* Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') _________(`'•. * Go Padri Go *.•') _________(`'•. * Go Imran Go *.•') ________(`'•. * Go Padri Go *.•') _______(`'•.* Go Imran Go *.•') ______(`'•.* Go padri Go *.•')
_____(`'•.* Go Imran Go *.•')
____(`'•.* Go Padri Go *.•')
______(`'•.* Go Imran Go *.•')
_______(`'•.* Go Padri Go *.•')