Kal Tak - 5th July 2011 - Jamal Shah, Laila Zubairi & Reema