11th Hour - 7th September 2011 - Sharmila Farooqi & Shaikh Rohail Asghar