mukam

  1. Sawal Yeh Hai

    Sawal ye Hai - 22nd July 2011 - Amir Muqam & Kamran Rehman-Swat & Multan - Why doesn't Govt give eq

  2. sarbakaf

    Ghurbat, Safaid pooshi ya Hukmaranoon ke Razalat - Roonay ka nahi doob marnay ka mukam