Khursheed Shah Ch.Nisar per baras pare

Siasti

Politcal Worker (100+ posts)
Peeth mein chura gump rahey hein.. koi bhai is ki punjabi translation kare ga :P