11th Hour 13th September 2010 - 4 Man Show Team, Shaikh Rasheed, Sharmeela Farooqi