foolish

  1. T

    Kashmir be hoga aur daikhna Pakistan be hoga... Inshallah