News Beat - 22nd July 2011 - Raza Haroon & Sharmila Faruqi - Is Mqm In Government or In Opposition?

crowbar

Senator (1k+ posts)
Jis wakat Ajmal pahari gharib mazdoron ki bori band lashon ko garbage ke dher per phenk jata ta ,us wakat SAMA TV ko sanp song jata ta ,en ke camerey per cover charha hota ta . aj MQM ko en ke apney ek tufaili ne sirf ek jhalak dikha dee to SAMA TV jaag giya. SAMA TV ko dekhna waqat ka ziya hay.