Khaber Naak - 14th August 2011 - Janab " Sir Ji & Chudhary Sahiban "