11th Hour - 8th June 2011 - Shah Mahmood Qureshi & Shaikh Rasheed