geebat

  1. mdanishtaha

    Geebat aur Tanqid

    Kindly explain difference between "geebat & tanqid" kahi aysa to nahi k hum jo tanqid karty hain politicians par ya kisi b sarkari mulazim par, wo humari akhirat tabah kar dey, aur humy khabar tak na ho, kindly explain difference between "geebat aur tanqid"... ALLAH humy humasha geebat aur har...
  2. I

    Aik boht Zaroori Baat - Please try to Avoid Abusive language