Kal Tak - 1st September 2011 - Jamal Shah, Asma Arbab & Dr Sherein Mazari - Part 2