mubarakmand

  1. Aaj Ki Khabar

    Aaj ki Khabar - 30th August 2011 - Dr Samar Mubarakmand - Solution for Energy Crisis

  2. News Night With Talat

    News Night with Talat - 18th March 2011 - Dr Samar Mubarakmand - Blast in Japan Atomic Reactor and