Tajzia Sami Ibrahim Kay Sath - 9th July 2018 - Captain Safdar Adiala Jail Muntaqil