Zara Hut Kay – 13th September 2017 - Mujhe Kyun Nikala , Part-2