Takrar - 13th July 2015 - Bilawal Ke Masoom Kandhay Aur Itna Bara Bojh