Sain Mujhe Fauj Aur Rangers ne Daanta Hai - CM Sindh Qaim Ali Shah Ki Bilawal ko Shikayat