Maryam Nawaz ney Nuclear Dhamakon ki to baat ki, Apnay Walid k Muaashi Dhamako ki bhi baat karein jo unho ne is mulk mein kiye - Usman Dar