Is main PML-N ki bhi shararat hai aur judiciary ko paigham diya gaya hai... - Amir Mateen's analysi