Insession - 28th August 2011 - Naseem Zahra & Orya Maqbool Jan - Zulifqar Mirza has Resigned

moodali

MPA (400+ posts)
Asma chaudhry itni badi anchor hai nahi jitna apne aap ko samajh ti hai
jab tak yeh neutral tajziye paish nahi karay gi iske programs ki rating aise hi rahay gi.