Capital Live – 21st May 2019 - Opposition Ki Hakumat Ke Khilaf Tehreek Ki Tayyarian