Banana News Network - 31st May 2012 - Wasoo, Najam Sethi , Shah Rukh Khan & Amir Khan Parody