Allah ke nazdeek Muslaman sonay ki tarha hai.

Sponsored Link