Aiteraz Hai - 21st June 2024 - CM Ali Amin Gandapur Vs Faisal Karim Kundi