Aina - 2nd July 2018 - Pehle Jote Aur Siyahi Aur Ab Hone Lagi Sang Baari