safaid

  1. sarbakaf

    Ghurbat, Safaid pooshi ya Hukmaranoon ke Razalat - Roonay ka nahi doob marnay ka mukam