mqm language

  1. hamdani

    Ganja Larkian Phansani ke liye Baal lagwa Raha Hai Angry Mqms Response to Ch Nisar