giray

  1. F

    "Imran khan Is begging For governorship" - Pervaz Rasheed - Noon League Aur Kitna Giray Gi??

    Dear All, Noon League kitna giray Gi. "There are Tickers on TV where Parvaiz Rashid said Imran khan Is begging For governorship. Pervaiz Rashid sahab Imran Khan ka matlab tha kai agar honest banda hota Karachi main tto Bila Imtiaz karwaiyee karta. Imran Khan nai tto prime minister ship ko laat...