N
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn ph?p luật dịch vụ kế to?n trọn g?i đ?o tạo kế to?n hế, cũng c? nghĩa l?, bản đồ bọn g? ph?t hiện trong Đảo Huyền Kh?ng tự, đ?ch x?c ch?nh l? tấm bản đồ năm xưa Morton Stanley đ? mang đi khỏi mật thất Cổ C?ch. Merkin đ? cố ? khiến bọn g? tự đạp ch?n v?o bẫy? bản đồ giả!

    T?n b?o nở một nụ cười, tỏ ? tất cả đều nằm trong dự đo?n của ta rồi, th?n thiết n?i: "Xem ra, Tr?c Mộc Cường Ba c? vẻ rất kinh ngạc khi thấy tấm bản đồ n?y th? phải. T?i biết, khoảng thời gian trước, c?c vị vừa mới đến đại tuyết sơn, ch?nh l? lần theo đầu mối của tấm bản đồ n?y đ?ng kh?ng? Năm đ?, ng?i Morton Stanley cũng đi theo tấm bản đồ n?y, kh?ng may đ? mất mạng tr?n n?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…