N
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn ph?p luật dịch vụ kế to?n trọn g?i đ?o tạo kế to?n thể c? thể nh?n thấy được, kỳ thực, kh?ng chỉ c? thể dịch ra l? T?a th?nh được ?nh s?ng tỏa chiếu, m? dịch th?nh Cung điện ph?t ra ?nh s?ng, hay V?ng đất thần th?nh phản quang đều được cả. V? vậy, ch?ng ta c? thể suy đo?n một c?ch sơ bộ rằng, cổ nh?n đ? vận dụng kỹ thuật phản xạ, chiết xạ ?nh s?ng, c? lẽ l? gần như kỹ thuật ch?ng ta đ? nh?n thấy ở Cự thạch trận Cổ C?ch. C?n c?u n?i, đ? n?i dễ mục n?t, th?nh bảo m?i trường tồn của quốc vương l? chỉ ? g? nhỉ? C? phải muốn n?i rằng, T?a th?nh được ?nh s?ng tỏa chiếu ấy, c? thể giữ được c?n bền l?u hơn cả đ? n?i hay kh?ng?"

    Tr?c Mộc Cường Ba n?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…