M
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn ph?p luật dịch vụ kế to?n trọn g?i đ?o tạo kế to?n ? c?c chuy?n gia giải dịch theo từng đoạn một, hơn nữa Lữ C?nh Nam cũng phải th?ng qua nhiều k?nh phức tạp rối rắm mới c? được những bản dịch n?y, n?n bản dịch trong tay g? b?y giờ, cũng chỉ l? một số đoạn tản m?t kh?ng liền mạch.

    C? điều, th?ng qua những đoạn văn tản m?t n?y, bọn họ đ? lờ mờ ph?n đo?n ra được, vị sứ giả ấy tổng cộng xuất hiện ba lần trong lịch sử Cổ C?ch. Đoạn nhắc đến chuyện sứ giả mang T?a th?nh được ?nh s?ng tỏa chiếu m? họ biết được từ trước, đ? l? lần xuất hiện thứ hai của vị sứ giả n?y rồi. Trong những g? sứ giả n?i, lộ ra rằng ?ng ta đ? từng đến Cổ C?ch trước đ?. C?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…