C
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn ph?p luật dịch vụ kế to?n trọn g?i đ?o tạo kế to?n lại th?nh ra như vậy chứ? Lẽ n?o hắn thật sự chỉ ng? một lần l? kh?ng bao giờ gượng dậy nổi hay sao?

    Soares n?i: "Anh thấy chưa, cuối c?ng lời t?i n?i đ? ứng nghiệm rồi, nếu bọn ch?ng m? t?m được Bạc Ba La thần miếu, t?i sẽ đi h?n đ?t lừa ngay tắp lự."

    Merkin lại hỏi: "Vậy l? cho đến l?c n?y, hắn cũng chưa hồi phục ??"

    Max lắc đầu: "Cũng kh?ng phải, h?nh như sau khi những t?n kh?c trong đội t?m được hắn, t?nh h?nh đ? c? ch?t biến chuyển theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng t?i cảm thấy khả năng bọn ch?ng tiếp tục đi t?m Bạc Ba La thần miếu kh?ng lớn lắm. Đ? ra đến n?ng nỗi n?y rồi, nếu c?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…