A
Reaction score
84

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn ph?p luật dịch vụ kế to?n trọn g?i đ?o tạo kế to?n ạt, rốt cuộc tấm bản đồ n?o l? tấm bản đồ n?o đ?y? G? g?i đầu g?i tai n?i: "Đợi? đợi ch?t đ?, thầy gi?o." G? sắp xếp lại tư duy, đoạn mới n?i: "Thầy gi?o, để t?i lặp lại ? thầy đ? nh?. Thầy muốn n?i, tấm bản đồ m? ch?ng ta cướp được trong tay Merkin ở Đảo Huyền Kh?ng tự, vốn ch?nh l? tấm bản đồ đ? bị Morton Stanley lấy đi trong mật thất Cổ C?ch, cũng ch?nh l? tấm bản đồ m? v? số đội th?m hiểm trước ch?ng ta đ? lấy l?m căn cứ để đi t?m Bạc Ba La thần miếu, bởi vậy, c?c chuy?n gia mới đưa ra kết luận rằng hai tấm bản đồ ấy được l?m từ c?ng một bộ da s?i. Tấm bản đồ trong tay ch?ng ta, vốn chỉ l?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…